Bryggeprosjekt

Informasjon fra BryggeprosjektetInfo 14-11.15


Prosjektgruppen har nå avsluttet arbeidet med den nye kaien.


Totalt ca. 100 meter ny betongkai er støpt, i tillegg er det anlagt 2 nye solplasser i betong og asfalt, 2 levegger, oppgradering av grøntområdet og asfaltering av

adkomstvegen. I tillegg er det planlagt ny miljøbod og tak over den ene solplassen.

Det er styret som har ansvar for å følge opp disse arbeidene.


Det har i forbindelse med arbeidene utført mye dugnadsarbeid, i tillegg kommer en stor innsats av enkelte medlemmer som har stilt opp frivillig utenom dugnadene. I forbindelse med legging av blokker i sjø har medlemmer stilt opp med våtdrakt og gjort en meget god jobb i den iskalde sjøen.


Karl Johan Helgeland og Jostein Sjursen stilte opp som frivillige i prosjektgruppen. Begge hadde vært/var havnesjefer og hadde gode kunnskaper om havnen. I

prosjektgruppen har vi brukt mye tid både til dugnadene, innkjøp og planlegging.


Arbeidet i gruppen har gått uten problemer. Mye av æren for dette har Jostein og Karl Johan. Begge har hatt selvstendig ansvar for en rekke delprosjekter, innkjøp og dugnader. Båtforeningen er heldig som har slike medlemmer.


Jan Olav Risvold

Prosjektleder

Info 09.05.2015


Kolnes asfalt har nå asfaltert adkomstvegen og deler av kaiområdet. Det er også støpt dekke til bod for falig avfall. Jostein Sjursen er ansvarlig for oppføring av boden. Ved siden av ny støttemur er det støpt mur hvor det vl bli satt opp gjerde.


Sekretær Thore Aarvik og medhjelpere er i full gang med oppsetting av gjerde rundt båtstøttelageret.


Fortsatt er det endel arbeid som gjenstår før prosjektguppen kan avslutte arbeidet. Det må settes opp kantlister på kaien, elektrisk og vanninstallasjonene må ferdigstilles, opprydding og planering bak støttemur, fylling av pukk bak mur og plattinger, fjerning av all bunnforskaling i bryggen, sammenkoblinger mellom ny og gammel kai m.m.

Arbeidene vil bli gjennomført i samarbeid med havnesjef Johannes Sørhaug slik at andre vedlikeholdsarbeider blir utført samtidig på dugnadsdagene.


Alle disse abeidsoppgavene vil bli utført på dugnad slik at de som til nå har ledige dugnadstimer må regne med å bli innkalt.


Det er også tatt kontakt med Karmøy Kommune med forespørsel om asfaltering og vedlikehold av deler av adkomstvegen til området.


Jan Olav Risvold

Prosjektleder

Info 27.03.2015


Støping av kaien, platting og mur ble utført torsdag den 26 mars. Det fine været og fjære sjø gjorde at entrepenør Gaard ble ferdig med arbeidene raskere enn planlagt. Samabeidet med entepenøren har vært fint, og abeidene er utført med stor nøyaktighet og god kvalitet.

Som for byggetrinn 1 ble det lagt ned rør og 3 inspeksjonskummer til skjult anlegg for vann og el.


Det ble vedtatt av åsmøtet at en skulle asfaltere ødelagt asfalt, adkonstveg ned til kaien og området fra kai og inn til ny mur. Vi vil også ta kontakt med friluftsrådet for å ha samarbeid om asfaltering av liten pakeringsplass ved adkomstvegen. Grus fra dette omådet fylle kaien med støv, slik at dette er plagsomt på tørre og vindfulle dager.


Fortsatt vil det bli behov for en rekke dugnader på lørdagene fremover.


Se galleriet for bilder som er tatt på dugnadsdagene.


Jan Olav Risvold

Prosjektleder


Info 14.01.2015


Alle betongblokkene i byggetrinn 2 er nå lagt ferdig i den 50 meter lange kaien. Tilsammen 90 betongblokker på hver 2,4 tonn ble lagt ned. Takket være gravemaskinfører Lars Flåtnes og medlemmene Bent H Aase og Raymond Løype som stilte med våtdrakt, ble blokkene lagt i rekordfart og med stor nøyaktighet.Det var mye mer steiner utenfor den gamle kaien enn først antatt. Overskuddsmassen er bortkjørt.


I tillegg til støping av kaien vil det bli støpt et betongdekke nord for verktøyboden og mur mot vegen ned til kaien (se vedlagte skisse).


Betongarbeidene er tildelt entreprenør T Gaard som hadde arbeidet i byggetrinn 1. Utførelsen blir lik som for byggetrinn 1. Arbeid med riving og rengjøring av forskaling vil bli utført på dugnad.


Det vil bli endel omrokering av uteliggere og de tidligere fastmonterte uteliggerne vil bli erstattet med samme type som er i havnen nå.


Det vil bli montert kantstoppere ved bryggekanten for byggetrinn 1 og 2.


Det ser ut som vi kommer godt ut økonomisk med byggetrinn 2. Vi har fått gode rabatter på betongblokker, pukk og rørdeler til kantstopper. I tillegg til mer nøyaktighet på legging av betongblokkene enn for byggetrinn 1 har gjort at betongarbeidene nå er blitt billigere.


Endel av asfalten er blitt ødelagt i forbindelse av gravearbeidet. I tillegg er det planlagt asfalt ved den nye muren ved vegen se vedl skisse). Adkomstvegen ned til kaien er også i dårlig forfatning slik at denne bør asfalteres. Det vil bli foreslått at årsmøtet bevilger nødvendige midler til dette arbeidet.Prosjektleder

Jan O Risvold


Info 20.10.2014


Ny kai  - byggetrinn 2


Høstens båtopptak blir den lødag 25 oktober. Allerede på mandag den 27 oktober starter arbeidet med riving av den gamle kaien. Den nye betongkaien får en lengde på 50 meter.

Samtidig vil området nord for utstyrsboden få støpt dekke (ca 90 m2).


Vi ha tatt erfaringen med fra byggetrinn 1 og vil forenkle noen arbeidsmetoder.

Bl. a vil endel av riveabeidet gjøres med gravemaskin.


Det vil også være et stort behov for dugnadsinnsats. Medlemmene vil bli kontaktet pr. tlf av prosjektgruppen. Siden vi på forhånd ikke har oversikt over når de enkelte arbeidene må utføres, så håper vi at medlemmene har forståelse for at det ofte blir korte tidsfrister for de enkelte dugnadsinnkallinger.


Prosjektguppen for ny kai

Jan Olav Risvold          Karl J Helgeland          Jostein Sjursen

Info 14.05.2014


Flytebryggene


Årsmøtet utsatte innkjøp av nye flytebrygger, da foreningen måtte foreta et stort låneopptak for å finansiere disse.


Endring av kommuneplanen og søknad om å behandle utvidelsen som byggesak vil bli ferdigbehandlet, slik at når foreningen vil foreta utvidelse, så er saken tilrettelagt for byggesøknad.


Ny kai byggetrinn 2


Finansieringen av byggetrinn 2 ble vedtatt av årsmøtet silk at arbeidet starter opp rett etter båtopptak utpå høsten.

Oppbygging av kaien vil bli lik som for byggetrinn 1 med betongblokker og topp / front av kaien i betong. Vi har nå fått erfaring i byggemetoden slik at effektivisering av endel arbeidsoppgaver vil bli gjennomført.


Det er alltid endel usikkerhetsmomenter som kan dukke opp når den gamle kaien blir fjernet, men dette er ting som avklares etterhvert som arbeidet pågår. Bl.a er det usikkehet om de gamle treutliggerene som ligger til kaien kan brukes. Det er avsatt midler til ev. nye uteliggere.


Fortsatt er det endel arbeider som må gjøres på byggetrinn 1. Dette er oppfylling av mold og beplanting av grøntområdet, montering av kantstoppere på kaikanten, trapp og levegg på soleplass. I tillegg er det en rekke andre arbeider som må foretas i havnen, slik at vi prøver i størst mulig grad og samordne arbeidsoppgavene. Arbeidene vil bli utført på dugnad og vil bli utført i sommer og tidlig på høsten


Jan Olav Risvold

ProsjektlederInfo 30.03.14


Kaien for byggetrinn 1 er ferdigstøpt.


Tirsdag den 25 mars ble kaien ferdig støpt. Med på arbeidet var folk fra entrepenørfirmaet Thomas Gaard og medlemmene i prosjektgruppen. Tilsammen 60 m3 betong gikk med til kai og grill/soleplass.


Jostein Sjursen i prosjektgruppen har ansvaret for planlegging og montasje av vann og el. i kai og ut til sør – og midtbryggen. Alle ledninger blir liggende skjult i betongen. Det er 3 inspeksjonskummer for vann og el. For hvert vannuttak er det lagt ned stoppekraner. Deler av vannledningen blir lagt med varmekabel for bruk i vinterhalvåret.


Sole /grillplass har nå fått betongdekke på over 80 m2. Her vil det bli lagt halvtak over deler av plassen.


Fortsatt står det igjen mye dugnadsarbeid som må gjøres. Dette er feste av skinner og montasje av uteliggere, riving og rengjøring av forskaling, oppfylling av mold og planting i grøntområdet, støping av trapp ned til soleplass, montering av vann- og el. ledninger ut til flytebryggene, ny levegg ved soleplass, montering av stopplist ved kaikant m.m.


Alle medlemmene må være med  på arbeidene. Medlemmene vil få innkalling enten pr. tlf. Email eller pr. brev.


Jan Olav Risvold

Prosjektleder
Info 06.01.14


Arbeidet med støping av kaidekke og på soleplassen er tildelt Gaard Bygg og Anlegg.


Oppstart av arbeidene er avhengig av værforholdene fremover.


I betongfronten mot sjøen vil det bli støpt et ”skjørt” som vil dekke den synlige delen av kaifronten. Vann - og elektriske ledninger vil bli lagt som skjult anlegg i kaien.


Det er også bestemt at toppdekket på kai og soleplass blir i betong. Dette lettest å vedlikeholde. Grillplassen blir ganske mye utvidet og blir nå på ca 80 m2 i tillegg til kaien.


Endel av de videre arbeidene vil bli utført på dugnad som legging av rør, forskaling av trapper og kummer for stoppekran. Vi vil også utføre endel forefallende arbeid som rengjøring og lagring av forskaling.


Arbeidene er blitt endel dyrere enn først antatt, men vi vil satse på å gjøre arbeidet kvalitetsmessig bra, slik at vi har et kaianlegg som blir tilnærmet vedlikeholdsfritt i mange år fremover.


Jan O Risvold

Prosjektleder
Info 17.11.13


Betongblokkene på plass.


Lørdag 16.11 ble den siste betongblokken heist på plass for første byggetrinn. Totalt 85 blokker med en vekt på 2,5 tonn hver, gikk med til den 50 meter lange kaien.

Arbeidet ble gjennomført uten problemer. På forhånd visste vi at ”fjell i dagen” enkelte plasser ville skape endel problemer. Men dyktige medlemmer i våtdrakt fant frem til løsninger som ga et fint sluttresultat.

I uke 47 vil gravemaskinkjøren hente mer fyllmasse og planere av kaiområdet, lage grøft for ny vannledning og planere av solplassen, slik at denne vil få samme høyde som kaien. En spesiell takk til de medlemmene som stilte opp med våtdrakt og gjorde en kjempejobb med avretting av blokkene (se bilder i galleriet).


Dekke over betongblokkene vil bli utført av entrepenør. Prosjektgruppen vil sende dette ut på anbud med det første.


Bildet viser en fornøyd gjeng etter at alle betongblokkene er kommet på plass. På bildet er

Jan O Risvold og Jostein Sjursen fra prosjektgruppen, formann Frode Løype og gravemaskinkjører Lars Flåtnes.Jan O Risvold

Prosjektleder.Info. 27.10.2013


Arbeidet med 1 byggetrinn er kommet godt igang. Samme dag som båtene kom på land, begynte arbeidet med å fjerne uteliggere og festeskinner samt avstenging av vann og elektrisk til sørbryggen.


På mandag den 21.10 startet arbeidet med å rive de gamle trebryggene. 2 dugnadslag arbeidet 2 dager hver med rivingsarbeidet. Mye spiker og tunge bjelker gjorde sitt til at arbeidet var tungt. På torsdagen var alt arbeidet gjort. Da var kaiområdet ryddet og mesteparten av fjøler og bjelker lagt i container. Av bord og bjelker som var brukbare ble spiker fjernet og lagret for bruk til forskaling.


Prosjektgruppen vil takke de som var med på rivingsarbeidet. Det ble gjort en fantastisk innsats i et surt høstvær. (se bilde fra en av dugnadsdagene)


På lørdag den 27.10 var gravemaskinen på plass og rensket opp sjøbunnen for steinblokker. Arbeidet med å legge blokker begynner lørdag 02.11. Da blir sjøbunnen avrettet med steinmasse og blokkene heist på plass. Vi har fått et medlem med froskemannsdrakt til arbeidet med finavretting av de blokkene som blir liggende under vannlinjen.


Jan O Risvold

Prosjektleder.

Info  04.10.2013


Kommuneplan /  byggesøknad for flytebryggene.


Vi har hatt en ny henvendelse til Karmøy kommune vedr. søknad om utvidelse av flytebryggene.


De ser ut som arbeidene blir forsinket. Kommunen vil ha kommuneplanen klar utpå nyåret 2014. Før vi ev.  kan byggemelde saken må den opp i noen utvalg. En må også se om det er kommet innsigelser til kommuneplanen. Antar at vi får svar før sommerferien.


Med behandling av byggesak vil vi ikke ha godkjennelsen for utvidelsen klar før utpå høsten 2014.


Kaiprosjektet.


Det er bestilt betongblokker fra Norbetong og transportselskapet TNR har fått oppdraget med transport av blokken til havna.


Allerede den 19 oktober (etter båtopptak) begynner arbeidet med demontering av tekniske installasjoner.

Strøm og vannforsyning vil bli frakoblet sør- og midtbryggen.


Jostein Sjursen har utarbeidet forslag til tredekke over betongkaien og grillplassen (se kartskisse).


Midtbryggen vil få en provisorisk adkomst.


Den 21 oktober blir den første dugnadsgjengen innkalt til arbeidet med riving av den gamle bryggen.


BryggeprosjektetInfo  23.06.13


Utarbeidelse av søknadsdokumenter


Vi har hatt møte med Friluftsrådet vest for å presentere vårt forslag til oppgradering av kaiområdet, forlengelse av flytebryggene og forslag til endring av kommuneplanens arealdel.


Friluftsrådet var meget positive både til forlengelse av flytebryggene og oppgradering av kaiområdet. Vi utarbeidet et felles forslag til kommuneplanens arealdel. Dette vil bli oversendt kommunen i løpet av de nærmeste dagene.

Friluftsrådet vil også sette opp et toalett som er tilpasset rullestolbrukere i den østre del av badeplassen. Dette vil minske bruken av toalettet i klubbhuset


Vi har også klar dokumenter til kommunen hvor vi ber om at flytebryggeforlengelsen ikke blir behandlet som reguleringssak, men som byggesak.


Arbeidet med kaiområdet


Karl J Helgeland, Jostein Sjursen og undertegnede har fremmet sak for styret vedr. materialbruk, innkjøp av betongblokker og fremdriftsplan for kaianlegget.


Det er nå bestemt at vi bruker betongblokker med støpt dekke til kai.


Første byggetrinn blir fra søre del av kaien og frem til midtbryggen. Arbeidet starter rett etter at båtene er tatt opp på land (beg. av november).

Arbeidet med fjerning av de gamle bryggene blir tatt på dugnad, mens grunnarbeid og montering av blokkene blir utført med innleid gravemaskin.

Støping av betongdekke vil bli satt ut på anbud når betongblokkene er er montert.

Arbeidet med tilkjøring av betongblokker er tidkrevende. Tilsammen 80-90 blokker vil gå med til 1 byggetrinn. Blokkene vil bli lagret i den søre del av havnen , og vi regner med at tilkjøring av blokker begynner i slutten av august.


2 byggetrinn vil gå fra 1 byggetrinns avslutning og frem til den nordre brygge. Kaien blir bygd opp lik byggetrinn 1. Arbeidet starter i  nov. 2014.


3 byggetrinn starter nov. 2015. Dette blir resten av kaien.Her må en nytte en annen byggemetode. Forslag til byggemåte er ikke utarbeidet enda.


Jan Olav Risvold

Prosjektleder.

Info 07/06 2013


Arbeidet med planlegging av ny kai er kommet godt i gang. Vi har vært på synfaring i Avaldsnes båthavn, der de har bygd nytt kaianlegg på dugnad. Her har en benyttet store betongblokker som er heist på plass som kai. Oppå blokkene og kaien innover er det støpt dekke. Byggemetoden er enkel og kan gi store besparelser i forhold til andre løsninger. Se vedlagte bilder fra Avaldsnes båthavn som viser kaien og hvilke betongblokker som er brukt.
Havnesjef Karl J Helgeland, Jostein Sjursen og undertegnede har i vår havn foretatt måling av dybder, sett på bunnforhold og foretatt vurdering om vi kan nytte oss av samme fregangsmåte. Vi vil legge frem en forslag til styret om materialvalg og fremdriftsplan. Legger ved bilde som er tatt under planleggingsarbeidet i havnen.

Jan Olav Risvold

ProsjektlederInfo 28/4 2013


Bryggene


Etter tidligere  henvendelse til Karmøy kommune vedr. utvidelse av bryggene, ble det fra kommunen satt krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Vi er uenige  i dette pålegget fra kommunen og har derfor hatt møte med planseksjonen i kommunen, i håp om at vi kan fremme bryggeutvidelsen som byggesak. Det vil bli utarbeidet kart og mer detaljert beskrivelse av bryggeutvidelsen, som blir oversendt kommunen for ny vurdering.


På møtet kom det frem at arealdelen av kommuneplanen ikke var i overensstemmelse med bruken av havnen. Bl.a var søndre kai anført som friområde og sjøarealet utenfor var ikke vist som en del av småbåthavnen. Vi skal ha møte med Friluftsrådet for å trekke nye grenser for arealbruken på land og i sjøen.  Når dette er klarlagt vil vi sende forslag om endring av arealdelen i kommuneplanen. Denne blir ikke vedtatt før årsskiftet. Uansett kan vi ikke regne med at bryggeutvidelsen blir godkjent før januar 2014.


Kommuneplanens arealdel er vist på: fonnakart.no, Karmøy Kommune, kommuneplanens arealdel, søk adresse: Lindøyvegen 45


Kaiområdet


Arbeidet med ny kai er i gang. Jostein Sjursen har sagt seg villig til å være med planleggings – og gjennomføringsarbeidet. Han har tidligere arbeidet med planlegging av ny kai i sin tid som havnesjef.


Vi vil først se på andre havner og få mer erfaring før vi sender henvendelser om anbud.


Jan Olav Risvold

Prosjektansvarlig